Monoko Original Character(Original Character)
MonokoMonoko
MonokoMonoko
FKiss2Editor's Choice
Filename:asu-mono.lzh
Artist:Asuka Miyu [e-mail] [website]
Size:22k
Date:March 6, 2002

[Download]