Sorted by Original Title: Y

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z Misc Original Index

*Yami no Matsuei
*Yoroiden Samurai Troopers
*Yu-Gi-Oh!
*Yume no Crayon Ookoku
*Yuu Yuu Hakushou
*Yuusha Keisatsu J-Decker


Yami no Matsuei
*Kurosaki Hisoka FKiss2

Yoroiden Samurai Troopers
*Seiji Date
*SD Shin Mouri FKiss

Yu-Gi-Oh!
*Black Magician Girl FKissEditor's Award
*Yugi FKiss2Editor's Choice

Yume no Crayon Ookoku
*Princess Silver

Yuu Yuu Hakushou
*Yukina FKiss2Editor's Award

Yuusha Keisatsu J-Decker
*Azuki Tomonaga
*Youta Tomonaga